2 feb

Miljöpolicy – Eskilstuna Näringsliv 2018

Eskilstuna kommun arbetar för en klimatneutral kommunkoncern 2020 och ett klimatneutralt Eskilstuna 2050. Ekologisk uthållighet är ett av de strategiska målen för hela kommunkoncernen. Det innebär låg klimatpåverkan och att luft, vatten och mark skyddas från föroreningar samt en natur med bevarad mångfald. Som ekokommun och klimatkommun är Eskilstuna ledande i sitt arbete med en grön omställning. Eskilstuna kommun och dess bolag har flera gånger fått utmärkelser för sitt miljöarbete.

  • Eskilstuna Näringsliv 2018 ”EN18” miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas kravstandard för Event. Samarbetspartners och medverkande aktörer ska följa de riktlinjer som eventet ställt i sin diplomering.
  • EN18 ska aktivt arbeta för att skapa rätt förutsättningar så att besökarna kan agera miljömedvetet. Det ska finnas tydliga anslag om källsortering och information om EN18:s miljöarbete kommuniceras via EN:s hemsida, trycksaker och sociala medier.
  • Besökare och partners till EN18 ska inspireras till en hållbar livsstil.
  • Ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. Kaffe som serveras ska vara ekologiskt och rättvisemärkt eller likvärdigt. Minst en vegetarisk rätt ska finnas på menyn. Av menyn ska minst 30% bestå av miljömärkta livsmedel.
  • El som förbrukas ska vara grön el.
  • Mängden avfall ska minimeras och icke återvinningsbara produkter undvikas. Eventets samarbetspartners kan till exempel välja bort engångsmaterial och undvika att dela ut reklamblad.
  • Allt avfall som uppkommer under eventet ska källsorteras.
  • Besökaren ska upplysas och uppmuntras om att färdas kollektivt och med miljövänligare transportmedel. Arrangören ska aktivt verka för att besökaren tar sig till och från på bästa sätt ur miljösynpunkt, ex: samåka, tåg, cykel, miljötaxi etc.

Dela inlägget: